Най-модерният компютърен томограф - скенер,

част от апаратурата на болницата, имащ 320 срезов детектор, позволяващ 640 виртуални среза за едно завъртане. Едно от големите предимства е изключително ниската радиационна доза на изследването, което разширява приложението на апарата за изследвания на деца и болни от рискови групи

Диагностично-консултативен блок

В консултативните кабинети на ДКБ се извършват първични и вторични консултативни кардиологични прегледи на пациенти изпратени за консултации от други лечебни заведения и контролни прегледи на пациенти след инвазивна кардиология и след кардиохирургия.

Най-добрите специалисти по кардиохирургия в България

Със своята 33 годишна история, клиниката по кардиохирургия е пионер във въвеждането на съвременни методи за лечение на сърдечно-съдови заболявания. Клииниката разполага с четири операционни зали оборудвани на европейско ниво, позволяващи на добре подготвените екипи да извършват операции на сърце от всякакъв тип и сложност.
Клиника по кардиология+A -a
Клиника по кардиология се състои от:
 • Приемно-консултативни и диагностични кабинети
 • Общо кардиологично отделение
 • Интензивно кардиологично отделение
 • Отделение за неинвазивна диагностика
 • Отделение за инвазивна диагностика и лечение
 • Отделение за кардиостимулация, имплантация на кардиовертер- дефибрилатор и ресинхронизиращо лечение
 • Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации
 • Отделение за долекуване на пациенти със ССЗ

Приемно-консултативни и диагностични кабинети и отделение за неинвазивна диагностика – осъществяват диагностично консултативна и лечебна дейност, прием на пациенти за болнично лечение, като разполагат с най-съвременна апаратура:
 • Електрокардиография
 • Трансторакална – 2D, 3D ЕХО кардиография
 • Трансезофагиална ЕХО кардиография
 • Контрастна ЕХО кардиография
 • Тъканен Доплер, Доплер на съдове
 • Стрес –Ехо кардиография
 • ЕКГ стрес - тест
 • 24-часов ЕКГ – Холтер
 • 24-часов АН –  Холтер
 • Функционално изследване на дишането

Клиника по кардиология разполага с общо 42 легла и осъществява качествено и съвременно лечение на пълната гама сърдечно-съдови заболявания в съответствие със Стандарта по кардиология и световния опит.
Отделение за инвазивна диагностика и лечение -  разполага с  три ангио зали, разположени в непосредствена близост до интензивните звена и операционния блок. Същите са осигурени с централно подаване на медицински газове, климатизация на операторското и манипулационното помещения, необходимата база, условия и средства за подготовка и следманипулационни грижи на пациентите.
Базовата апаратура на отделението е съвременна, с дигитално архивиране и с възможности за различни видове прецизни изчисления и триизмерно изграждане на образите.
Отделението разполага с   два  апарата за интраваскуларно коронарно ултразвуково изобразяване (IVUS), Volcano , FFR /оценка на степента на коронарните лезии/ благодарение, на което диагностиката, коронарната ангиопластика и проследяването на стентирането се доближават до най-добрите световни стандарти.  NOGA аппарат /единствен в България/ за оценка на миокардна виабилност. Използват се съвременни консумативи за диагностика и интервенционално лечение на сърдечно – съдовата патология в т.ч. коронарно, каротидно, периферно стентиране, ротаблация, тромбаспирация, ендопротезиране на  аорта и перкутанно клапно протезиране, затваряне на междупредсърдни и междукамерни дефекти и лечение на други сърдечни малформации.
Персоналът е висококвалифициран и специализирал у нас и в чужбина за осъществяване на горепосочените процедури, като перкутанното клапното протезиране се извършва единствено в УСБАЛССЗ “Св. Екатерина”. Ендопротезирането и периферното стентиране – в единични ангиографски лаборатории на територията в страната.
Отделение за кардиостимулация, имплантация на кардиовертер дефибрилатор и ресинхронизиращо лечение – консултира, диагностицира и лекува пациенти с ритъмно-проводни нарушения, като екипа първият, който въведе и разработи методиката за ресинхронизираща терапия при пациенти със СН, като и имплантация на кардио-вертер дефибрилатор.
Инвазивна диагностика, съвместно с отделението по образна диагностика, включваща:
 • дясна сърдечна катетеризация
 • оксиметрия
 • определяне на минутен сърдечен обем
 • пулмоангиография
 • лява сърдечна катетеризация
 • лява вентрикулография
 • електромагнитна карта на лява камера /NOGA/
 • селективна коронарна ангиография
 • IVUS/вътресъдов ултразвук/ на коронарни артерии
 • FFR
 • аортография
 • каротодография
 • реновазография
 • периферна ангиография

Инвазивни кардиологични лечебни процедури, съвместно с отделението по образна диагностика, както следва:
 • коронарна ангиопластика с имплантиране на коронарен стент
 • интракоронарно имплантиране на стволови клетки
 • интрамиокардно имплантиране на стволови клетки с NOGA катетър
 • тромбаспирация
 • ротаблация
 • септална аблация
 • каротидна ангиопластика с имплантиране на каротиден стент
 • ренална ангиопластика с имплантиране на стент
 • периферна ангиопластика с имплатиране на стент
 • ангиопластика на венозни графтове с имплантиране на стент
 • митрална, аортна,пулмонална и трикуспидална валвулопластика
 • перкутанно аортно клапно протезиране
 • ендопротезиране на аорта
 • перкутанно затваряне на вродени дефекти
 • перикардна пункция
 • имплантация на кава филтър
 • имплантация на временни и постоянни пеисмейкъри
 • имплантация на автоматичен кардиовертер(дефибрилатор)
 • ресинхронизираща терапия
 • поставяне на интрааортен контрапулсатор
 • Интервенционално лечение на БТЕ
« назад