УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА"

Kлинични пътеки по които работим


26. Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
30. Заболявания на тънкото и дебелото черво
31. Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
33. Заболявания на хепатобилиарната система, панкреас и перитонеума
38. Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
39. Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация
40. Постоянна електрокардиостимулация
41. Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии
42. Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърд. малформации
43. Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърд. малформации с механична вентилация
44. Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
45. Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
46. Остър миокарден инфаркт без фибринолиза
47. Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
48. Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
49. Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
50. Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
51. Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
52. Остра и изострена хронична сърд. недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация
53. Остра и изострена хронична сърд. недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация
54. Инфекциозен ендокардит
55. Заболявания на миокарда и перикарда
56. Ритъмни и проводни нарушения
57. Артериална хипертония при деца
59. Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
60. Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
156. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
158. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
160. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
162. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
164. Оперативни процедури върху апендикс
165. Хирургични интервенции за затваряне на стома
166. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167. Оперативни процедури при хернии
168. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169. Конвенционална холецистектомия
170. Лапароскопска холецистектомия
171. Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
173. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
175. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
176. Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
179. Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0
180. Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия
181. Оперативно лечение при остър перитонит
182. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
183. Консервативно лечение при остри коремни заболявания
184. Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани—хирургично лечение
185. Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени новообразувания
187. Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност
188. Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност
189. Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
190. Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и клоновете им
191. Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморопоплитеалния и аксило-брахиалния сегмент
192. Оперативно лечение на клонове на аортната дъга
193. Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)
194. Основно консервативно лечение при съдова недостатъчност
195. Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност
196. Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията и
197. Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа
206. Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години
207. Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица под 18 години
208. Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение
209. Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение
210. Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години
211. Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години

ЗА НАС

УМБАЛ Св. Екатерина включва три основни функционални комплекса: Диагностичен блок, Стационар и Административно-стопански блок.

Диагностично-консултативният блок включва следните кабинети:
Разположени са на партерния етаж на болничната сграда и са лесно достъпни за пациентите, като за тези от тях, които са с ограничения в ходенето са осигурени “колесни” столове и носилки. Всеки кабинет е с ясно обозначен надпис, съдържащ неговото наименование, приемното време и имената на работещите в него лекар и медицинска сестра. Близостта на кабинетите до секторите за образна, функционална и медико-лабораторна диагностика и добрата комуникативност на свързващите ги коридорни артерии улесняват, както пациентите, така и работещите в тях медицински специалисти. Управлението на приема в кабинетите, съобразно състоянието на пациентите, се осъществява от работещите в тях медицински сестри по правилата на “триажната система”(медицинската сортировка).
Приемът на пациенти за планова хоспитализация се извършва след предварително назначени и изпълнени диагностични процедури: ЕКГ, ЕхоК-ТТЕ, при необходимост ТТЕ, РЕП (според клиничната картина) и 24-часов ЕКГ-запис, тип холтер, гастроскопия, колоноскопия, ехография на коремни органи, ЕРХПГ и КАТ.
Приемът на пациенти по спешност е осигурен с апаратура, пособия и лекарства за кардио-пулмонална ресусцитация.

Стационарен блок

Стационарният блок се състои от четири клиники, профилирани според заболяванията и състоянието на пациентите. Подлежащите на инвазивно изследване и лечение в областта на вътрешната медицина и кардиология, постъпват след преглед в клиниките по вътрешни болести и кардиология. След извършената диагностика, ако подлежат на операция, пациентите постъпват в Операционен блок за сърдечна, съдова или общо хирургична операция. Следоперативното лечение се извършва в клиниката по анестезиология и активно лечение (КАИЛ), която осигурява 24 часов мониторинг и интензивни грижи на оперираните пациенти, както и поддръжка на жизненоважните функции с помощта на съвременна апаратура. След стабилизиране на състоянието и раздвижването пациентите се превеждат в следоперативно отделение, където завършва тяхното лечение.

Административно-стопански блок

Административно-стопанският блок на специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания “Св. Екатерина” е функционално-обособена структура, предназначена за планиране и осигуряване на необходимите за функциониране на болницата финансови, материални, енергийни и човешки ресурси и контрол на тяхното рационално използване.
Структурата на административно-стопанският блок е диференцирана в рамките на общата функционално-блокова организационна композиция на болницата и е в състояние да обхване компетентно следните функционални области:
  • Икономическо управление на паричните средства, на материалните, енергийните и информационните ресурси на болницата.

  • Администрирането на процедурите при сключване на трудови договори и на такива по Закона за задълженията и договорите.

  • Маркетинга и администрирането на договарянето с доставчици на дълготрайни активи, строителни услуги, лекарства и консумативи, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.

  • Поддръжката и ремонта на материално-техническата база.

  • Организацията на “болничния бит” и осигуряване на средства, необходими за поддържането му на равнище “комфортабилност”

  • Вътрешният ред и сигурността на болницата и пациентите.